Tài chính công khai 2014

Vòng STT Diễn giải Thu Chi Tồn
01-2014(2A-01.)
22/06/2014
1 Thu lệ phí tham gia (24×300) 7,200 7,200
2 Chi tiền thuê sân bãi 2,300 4,900
3 Chi mua bóng 500 4,400
4 Chi thưởng nóng 2,800 1,600
01-2014(2B-01.)
06/07/2014
5 Thu lệ phí tham gia (18×300) 5,400 7,000
6 Chi tiền thuê sân bãi 1,200 5,800
7 Chi mua bóng 500 5,300
8 Chi thưởng nóng 2,400 2,900
02-2014(2AB-02.)
10/08/2014
9 Tổng thu lệ phí tham gia 5,300 8,200
10 Chi thưởng nóng 5,000 3,200

 

Viết phản hồi